Çalışan Aydınlatma Beyanı

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla VESTA TEKNOLOJİK SİSTEMLER VE MÜHENDİSLİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. tarafından hazırlanmıştır.

VESTA çalışanlarına ait;

Kişisel veri olarak; Ad, Soyad, TC Kimlik No, Telefon Numarası, Anne – Baba Adı, Doğum tarihi, Doğum Yeri, Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişilerin Ad ve Soyad Bilgisi, İzin Bilgisi, Mal Bildirimi Beyanı, Banka İBAN Bilgisi, İmza, E-posta, Adres, Meslek, Fotoğraf, Kamera kayıtları, Kurum Sicil No, İş Tecrübelerini ve Nitelikli Kişisel veri olarak Adli Sicil Kaydı, Sağlık Raporu, bilgilerini işlemektedir;

KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLİYORUZ

 •  Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 •  Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 •  Doğabilecek Uyuşmazlıklarda Delil Olarak Kullanılması 
 •  Sözleşmelerin oluşturulabilmesi için gerekli bilgilerin elde edilebilmesi, 
 •  Mal ve hizmet temini için teklif alınabilmesi,
 •  Aramızda kurulan sözleşmelerin uygulanabilmesi,
 •  Karşılıklı yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi,
 •  Aramızda iletişim kurulabilmesi,
 •  Sözleşmeler kapsamındaki mal ve hizmet alımının gerçekleştirilebilmesi,
 •  Finans ve muhasebe kayıtlarının tutulabilmesi ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi,
 •  Kullandığımız program üzerinde kaydınızın oluşturulması,
 •  Sözleşmeler kapsamındaki yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi,
 •  Organizasyonların gerçekleştirilebilmesi
 •  Kurum Binasına Giriş Ve Çıkışın Kontrol Altında Tutulması Ve İzinsiz Giriş Çıkışın Engellenmesi
Şirket içerisinde gerçekleştirilecek olan işlerde; işi gerçekleştirecek kişilerin ad, soyadı ve rızaları olması halinde sağlık verilerinden oluşan kişisel verilerinizi;
 • Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Denetim ve yönetimin sağlanması,
 • Güvenliğin sağlanması,
 • Gerekli eğitimlerin tamamlanması,
 • İşe uygunlunluğun teyidi,
 • Gerekli koruyucu malzemelerin temininin sağlanması,
KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARABİLİRİZ

Kişisel verilerinizi, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Vergi Daireleri gibi kamu tüzel kişileri ile paylaşıyoruz.

Yukarıda sayılan kişisel verilerinizi ödeme işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için bankalara, organizasyonları gerçekleştirebilmek adına organizasyon firmalarına ve otellere aktarıyoruz.

Danışmanlık aldığımız hukuk büroları ve avukatlar ile sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar kişisel verinizi paylaşıyoruz.Kişisel verilerinizi ihtarname gönderilmesinin gerekmesi durumunda notere, hukuki taleplere karşı savunma hakkımızı kullanmamız gerektiğinde mahkemelere aktarabiliyoruz.

Kişisel verilerinizi, şirketin idaresi, işin yürütülmesi ve şirket politikalarının uygulanması amacıyla, kullandığımız SAP (ERP uygulaması) uygulamasının veri tabanlarının yurt dışına olması nedeniyle yurt dışına aktarıyoruz.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bir denetim yapması halinde kişisel verilerinizi kanunen denetime açmak durumunda kalabiliriz.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Söz konusu veriler, Kanunun 5. maddesinde yer alan 

“ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”

“Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”

“Kanunlarda açıkça öngörülmesi”

“Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve

“İlgili kişinin açık rızasının varlığı”

hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA HAKLARINIZ

Kişisel verileriniz ile ilgili

 •  Şirket’in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,
 •  Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,
 •  Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek,
 •  Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini istemek,
 •  KVKK 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme

Ve Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki diğer taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre VESTA MÜHENDİSLİK in Cihannüma Mh. Abbasağa Aralığı Sk. Mehtap Apt. No:4/4 34022 Beşiktaş/İstanbul Türkiye adresine yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden info@vestamuhendislik.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

TOP